บันทึกกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของทุกภาคส่วน

ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
หน่วยงาน/องค์การ/บริษัท
ประเภท หน่วยงาน/องค์การ/บริษัท
สาขา
จังหวัด (เลือกได้มากกว่า 1)
พื้นที่ดำเนินโครงการ (หากระบุได้)
งบประมาณ (หากระบุได้)
ปริมาณ GHG ที่ลดได้ (หากระบุได้)
การรับรองผลการลด GHG (หากระบุได้)
วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
หมายเหตุ
 
ชื่อผู้ส่งข้อมูล*
เบอร์ติดต่อ*
อีเมล*
แนบรูปภาพ (PNG, JPG,JPEG)

แนบไฟล์ (PDF)