ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ( NAMA )

ปีข้อมูล :

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 รายสาขา

แผนภูมิผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนปฏิบัติการฯ รายสาขา

ตารางผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนปฏิบัติการฯ รายสาขา

การพัฒนาพลังงานทดแทน

/

Mt CO2eq

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

/

Mt CO2eq