ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC)

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตาม NDC เทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ปีข้อมูล :

การติดตามผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกปี 2564

%
* เทียบกับ BAU ปี พ.ศ. 2573 (ร้อยละ)

การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC)

“ ประเทศไทยกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 - 25 จากสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเทียบเคียงกับกรณีฐาน (BAU) (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน ณ ปี พ.ศ. 2573 คิดเป็น 555 MtCO2eq) ”

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 รายสาขา

แผนภูมิผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนปฏิบัติการฯ รายสาขา

ตารางผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนปฏิบัติการฯ รายสาขา

สาขาพลังงาน

/

Mt CO2eq

สาขาคมนาคมขนส่ง

/

Mt CO2eq

สาขากระบวนการอุตสาหกรรม

/

Mt CO2eq

สาขาการจัดการของเสีย *

/

Mt CO2eq

* ของเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม