ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา