ประวัติความเป็นมา

ที่มา

ประเทศไทยได้จัดส่งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ที่ร้อยละ 20 - 25 จากกรณีปกติ (Business as Usual: BAU) ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้จัดทำแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030) รวมทั้งแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาการจัดการของเสีย และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมจึงจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง และเสริมสร้างศักยภาพแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) จึงได้พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการของหน่วยงานรับผิดชอบหลักในรายสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง รับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชน โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น