ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

“ปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานได้ 51.72 MtCO2 หรือประมาณร้อยละ 14” ​

การลดก๊าซเรือนกระจก
ในระดับโครงการ/กิจกรรม

โครงการรายงานข้อมูลล่าสุด

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง