ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

“ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานได้ 56.54 MtCO2 หรือประมาณร้อยละ 15.40” ​

การลดก๊าซเรือนกระจก
ในระดับโครงการ/กิจกรรม

โครงการรายงานข้อมูลล่าสุด

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง